Vedtægter

Vedtægter til foreningen

Mindful Self-Compassion Danmark


 1. Navn og hjemsted

       Stk. 1. Foreningens navn er  Mindful Self-Compassion Danmark
       Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

 

 • 2. Formål
  Stk. 1. Foreningens formål: At sikre en høj kvalitet inden for Mindful Self-Compassion-området i Danmark ved at følge de standarder, der udgår fra Center for Mindful Self-Compassion (CMSC), San Diego.  https://centerformsc.org/ Yderligere er formålet at sikre erfaringsudveksling, tilbyde relevante aktiviteter til medlemmerne og tilbyde et miljø, der sikrer lysten til fortsat at udbrede Mindful Self-Compassion(MSC) i Danmark.

Pkt. 1. At udbrede kendskabet til Mindful Self-Compassion (MSC). Aktiviteterne er f.eks. i form af at drive og vedligeholde en hjemmeside, facebook-side, afholde kurser, retræter, medlemsaktiviteter og andre relevante arrangementer. 

Pkt. 2. At sikre en tydelig oversigt over medlemmer som er MSC-uddannede (som min. ’ Trained Teacher’) fra CMSC og/eller UCSD, herunder annoncering af kurser og aktiviteter, der afholdes af nævnte MSC-undervisere.

Pkt. 3. At skabe et udviklende og støttende netværk for medlemmerne - herunder give muligheder for opstart af lokale meditations/sangha-grupper og give inspiration til hvor supervision kan findes lokalt. 

Pkt. 4. At arbejde for at sikre en høj standard af udbydelse af MSC-kurser i Danmark og uddannelser, der underviser i henhold til de standarder fra CMSC, San Diego. 


 • 3. Medlemskreds 

Stk. 1. Alle medlemmer er gennem et udviklende og reflekterende fælleskab med til, at foreningen arbejder i forhold til formålet. Fælleskabet kan være med til at udvikle og fordybe medlemmernes evner og kvaliteter som MSC-undervisere. Gennem gensidig sparring og supervision kan foreningen være med til at sikre, at formidlingen af materialet til kursusdeltagere bliver levendegjort og relevant, blandt andet idet undervisernes egen praksis giver god grobund for en troværdig videreformidling af materialet.


Hvem kan blive medlem: 

Følgende kan tegne et Basismedlemskab (Interesseforening): 

  • Alle med interesse for MSC, Mindfulness og Compassion, der støtter foreningens formål. 
  • Personer under uddannelse til at blive MSC-trained teachers. 
  • MSC-kursister (alumni), der ønsker at støtte foreningens arbejde. 


Følgende kan tegne et Udvidet medlemskab (Brancheforening): 

  • MSC Trained Teachers og Certificerede undervisere, der er uddannede efter de standarder og anbefalinger, der udgår fra Center for Mindful Self-Compassion.
  • For at kunne benævne sig ’MSC Trained Teacher’ skal man opfylde, hvad der til enhver tid måtte være gældende standard ref. CMSC, San Diego. 
  • Et udvidet medlemskab kan tegnes af både: MSC Trained Teachers og af Certificerede MSC-lærere.


Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling for det efterfølgende år.

Der er to slags medlemsskaber, hhv. Basismedlemsskab og Udvidet medlemskab.

Medlemsfordele: For Basismedlemskab (Interesseforening):

  • Medlemsfordele kan ses på hjemmesiden


Medlemsfordele: For udvidet medlemskab (Brancheforening):

  • Medlemsfordele kan ses på hjemmesiden


Stk. 2. Alle medlemmer kan deltage og stemme på den årlige generalforsamling, som også kan danne rammen om MSC-praksis i form at fællesmeditation og workshops med relevante emner. 

Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside via indmeldelsesblanket. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Indmeldelse gælder for indeværende kalender år. 

Stk. 4. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et regnskabsår eller ved manglende betaling.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert år.

 

 • 4. Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved mail til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

  • Fælles meditation
  • Valg af stemmetællere 
  • Valg af dirigent 
  • Formandens beretning 
  • Regnskabsaflæggelse
  • Behandling af indkomne forslag 
  • Fastsættelse af kontingent 
  • Godkendelse af budget
  • Valg af formand
  • Valg af næstformand
  • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 
  • Eventuelt 


Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. 


Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) ved håndsoprækning. Hvis blot én person begærer skriftligt afstemning, skal denne form anvendes

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved personvalg, der nødvendiggør et valg, foretages skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Ved stemmelighed mellem de kandidater, der har opnået flest stemmer, foretages ny afstemning. Er der fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning mellem de pågældende kandidater.


 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når enten bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. 

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger. 


 • 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden, består af en næstformand, kassereren og 3-7 medlemmer. 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen

Formand er på valg i lige år.

Næstformand og Kasserer på valg i ulige år.

Valgperioden for bestyrelsens medlemmer er 2 år, dog således at halvdelen vælges i lige år, den anden halvdel i ulige år.

Det er muligt at genopstille til valg. 

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Herunder uddelegeres opgaver til medlemmerne. 

Stk. 5. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter, anmodningen er kommet til formandens kendskab. 

Stk. 6. Bestyrelsesarbejde er frivillig og ulønnet. Udgifter til foreningens drift herunder lokaleleje, transport og drift af hjemmeside dækkes af foreningen. 


 • 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister- dette kan varetages af et medlem uden for bestyrelsen.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.


 • 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.


 • 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft, med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

 

 • 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. 


 • 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 29. november 2019,
afholdt Københavns.

Foreningen